Menu
Košík

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. PONUKY

1. Ponuky zdarma spracováva a poskytuje spoločnosť ProActive, s.r.o. ako autorizovaný predajca pvc odolných podlahových dielcov, panelov (ďalej len „predávajúci“). Prepracované ponuky a práce na projekte, nákresy a podobne sa prevádzajú bezplatne len vtedy, ak bola/je zákazka akceptovaná, v opačnom prípade má predávajúci nárok na primeranú odplatu za práce súvisiace s prípravou ponuky alebo projektu.

2. Odovzdané ponuky predávajúceho sú v každom ohľade nezáväzné. 

3. Platnosť každej cenovej ponuky je 30dní odo dňa jej vystavenia.

II. UDELENIE ZAKÁZKY

1. Zákazka kupujúceho je platne uzavretá podpísaním objednávky zo strany kupujúceho. Doručenie potvrdenia zákazky znamená, že predávajúci zakázku prijal. Každá zmena predložených obchodných podmienok je platná len v písomnej podobe a vyžaduje súhlas predávajúceho. Potvrdená zákazka je neodvolateľná, ak nie je dohodnuté inak. Ak nie je preukázaná zaplatená záloha alebo kúpna cena, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a kupujúci je povinný v tomto prípade zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie svojej povinnosti vo výške 10% zo sumy zákazky brutto.

2. Minimálny nákup akéhokoľvek typu podlahy je 15m2 alebo jedna rolka.

3. Kupujúci sa zaväzuje tovar vo vlastníctve predávajúceho uchovávať s odbornou starostlivosťou, nesmie ho dať do zálohy, scudziť, ani dať do dispozície tretej osobe a prípad porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny tovaru, ktorého sa porušenie povinnosti týka. V prípade exekúcie, zabavenia alebo iného disponovania treťou osobou je povinný neodkladne informovať predávajúceho. 

III. CENY

1. Ceny dohodnuté pri zákazke sú platné aj vtedy, keď medzitým dôjde ku zvýšeniu ceny, okrem toho, ak si kupujúci želá neskorší termín dodania ako bolo dohodnuté alebo predlžuje dobu odobratia tovaru. Potom platí cenník, ktorý je aktuálny ku dňu uskutočnenia dodávky.

2. Doprava a montáž sú vždy nacenené ako zvlášť položky v cenovej ponuke .

3. Kupujúci nie je za žiadnych okolností oprávnený zdržiavať platbu predávajúcemu alebo započítať akékoľvek protinároky voči predávajúcemu, najmä tie ktoré predávajúci popiera.

4. Označenie "AKCIOVÝ TOVAR" je cenovo zvýhodnený tovar druhej akosti, ktorý nieje používaný a väčšinou vykazuje iba odtieňové farebnostné rozdiely oproti tovaru prvej akosti. Je nepoškodený, rozmerovo aj funkčne plnohodnotný.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Pri prvom nákupe alebo pri nákupe na fyzickú osobu je vždy vo výške 100% z celkovej ceny objednávky formou preddavkovej faktúry a je splatná najneskôr do 7 pracovných dní po doručení potvrdenia zákazky formou objednávky. V prípade dodania tovaru v termínoch dlhších ako 14 dní je preddavok rozdelený na dve rovnomerné čiastky a to, prvá čiastka po potvrdeni zákazky formou objednávky a druhá čiastka v týždni pred dodaním tovaru. Ak nie je dohodnuté inak. 

2. Pri bezhotovostnej platbe je rozhodujúci deň pripísania platby na účet predávajúceho.

V. VLASTNÍCKE PRÁVO

1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na všetok dodaný tovar až do splatenia všetkých nárokov, ktoré vyplývajú z obchodného kontraktu, najmä tiež prípadného nedoplatku na zaplatenie kúpnej ceny.

VI. DODACIA LEHOTA

1. Predávajúci dodrží podľa možností dodaciu lehotu. Dodacia lehota začína plynúť po zaplatení zálohy kúpnej ceny kupujúcim.2. V prípade nedodržania dodacej lehoty alebo nemožnosti dodávky je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu písomne primeranú dodatočnú dodaciu lehotu najmenej 2 týždne a pri jej márnom uplynutí je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.3. V prípade nedodržania dodacej lehoty nemá kupujúci nárok na odškodnenie.

VII. DODANIE TOVARU

1. Poistenie proti možným škodám počas dopravy sa realizuje podľa len na základe objednávky kupujúceho.

2. Tovar je dodávaní na europaletách, ktoré sa pripočítavajú k cene tovaru.

3. Kupujúci má povinnosť na vlastné náklady dať k dispozícii personál v dostatočnom počte na vyloženie tovaru. 

VIII. RUČENIE ZA VADY

1. Kupujúci má povinnosť ihneď po obdržaní tovar prepočítať a prekontrolovať či nemá nejaké vady. Eventuálne nájdené vady sa môžu vziať do úvahy len vtedy ak ich kupujúci oznámi predávajúcemu písomne do 7 pracovných dní. Oneskorené oznámené vady má za následok vylúčenie záruky podľa bodu IX.

2. Predávajúci neručí za škody spôsobené chybným zaobchádzaním alebo nesprávnou inštaláciou.

3. Reklamácie týkajúce sa chybného množstva je možné uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po obdržaní zásielky, pričom musí byť chybné množstvo riadne zapísané v preberacom protokole, ktorý je spísaný ihneď po prevzatí tovaru.

4. Vrátenie alebo výmena tovaru je možná výlučne len na adrese skladu predávajúceho tj. MPS LOGISTICS, Areal Istrochem Vajnorská ul 127C, 83104 Bratislava.

IX. ZÁRUKA

1.   Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku 2 roky na všetky typy tovaru. Táto záruka zaniká pri nekompetentnom zaobchádzaní s tovarom.

2.   V prípade záruky sa reklamovaný tovar dodáva bezplatne za výmenu za poškodený, tj reklamovaný. 

X. ZÁVÄZNOSŤ ZMLUVY

1. Akékoľvek podmienky kupujúceho, ktoré protirečia týmto podmienkam, sú pre predávajúceho nezáväzné, ak nie sú zvlášť uvedené v zakázke. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a potvrdenou objednávkou/zákazkou majú podmienky dohodnuté v objednávke/zákazke prednosť.

XI. MIESTO PLNENIA A PRÁVNY PORIADOK

1. Miesto plnenia je Slovenská republika, ak nie je dohodnuté inak. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa spravujú právnym poriadok Slovenskej republiky.

2. Príslušným súdom sú súdy Slovenskej republiky.